Algemene voorwaarden

  1. Definities

 

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens Doe het nu zelf voor een  Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van  Doe het nu zelf die van toepassing zijn op het Aanbod en de Overeenkomst

Dienst: de dienst(en) waarbij de Klant al dan niet tegen betaling gebruik maakt van het cursus materiaal en de software.

Gebruikskosten: alle vergoedingen die de Klant verschuldigd is, voortvloeiend uit (het gebruik van de  Dienst)

Klant: de natuurlijke persoon, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, met wie  Doe het nu zelf de Overeenkomst sluit;

Klantenservice: de klantenservice van  Doe het nu zelf , telefonisch te bereiken onder +358415799461

Overeenkomst: de overeenkomst tussen  Doe het nu zelf en de Klant op grond waarvan Doe het nu zelf de Dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke

vergoedingen met betrekking tot de Dienst, op te vragen bij de Klantenservice of in te zien op de Website;

Doe het nu zelf :  Doe het nu zelf is een handelsnaam van Van der Schilden marketing

Website:  Doe het nu zelf internetsite www.doehetnuzelf.nl

 

  1. Algemene bepalingen

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en de (levering en het gebruik van) de Dienst, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2 Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van Doe het nu zelf, prevaleren de schriftelijke.

2.3 De Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door  Doe het nu zelf eenzijdig worden gewijzigd. Voor de Klant negatieve wijzigingen zullen tenminste 4 weken vooraf individueel bekend worden gemaakt. Het actuele Tarievenoverzicht is beschikbaar bij de Klantenservice en op de Website.

2.4 Indien de Klant aan  Doe het nu zelf gegevens opgeeft, in welke vorm dan ook, staat de Klant in voor de juistheid van deze gegevens.  Doe het nu zelf is niet gehouden de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.

2.5 De Klant kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Doe het nu zelf zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

2.6 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1 Ieder Aanbod van Doe het nu zelf, in welke vorm dan ook, is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra Klant zich heeft aangemeld op de website

3.3 Doe het nu zelf  kan een risico-onderzoek uit (laten) voeren, zoals een kredietwaardigheidsonderzoek of zich hierover laten informeren door derden. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die  Doe het nu zelf in redelijkheid niet wil aanvaarden, kan  Doe het nu zelf beperkingen en/of verdere verplichtingen aan het gebruik van de Dienst stellen, of naar keuze van  Doe het nu zelf de Overeenkomst niet aangaan of beëindigen. In dit laatste geval is de Klant aansprakelijk voor de Gebruikskosten tot het moment van afsluiting. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Doe het nu zelf opgave van de reden(en) doen. In het kader van een risico-onderzoek kunnen Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

  1. Betalings Mogelijkheden

 

In 1 keer.

Als je de cursus in 1 keer afrekend dan krijg je de meest voordelige prijs. Je kan de cursus in 1 keer afrekenen met Ideal in de winkelwagen via de Multisafepay of Paypro betaalknop. De Multisafepay of Paypro betaalknop maakt volledig deel uit van de website van De Gitaar Mentor.

  1. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal blijven te allen tijde bij Doe het nu zelf. Gebruik van studiemateriaal anders dan voor je eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Op overtreding van deze voorwaarde volgt aangifte bij de politie en een direct opeisbare boete van €5.000,- voor geleden schade en inkomsten derving van Doe het nu zelf.

 

  1. Garantie

 

Er is een garantieperiode van 30 dagen na acceptatiedatum. Binnen deze periode kan de klant, bij ontevredenheid, zijn/haar geld terug ontvangen door een email te sturen naar joost@degitaarmentor.nl

Wanneer de klant binnen de termijn een aankoopbedrag terug vraagt, dan zal binnen 30 dagen het totale bedrag teruggestort worden en zijn/haar inloggegevens worden verwijderd.

De 30 Dagen Niet Goed = Geld Terug is uitsluitend geldig wanneer er is afgerekend op deze website en niet wanneer dit product is aangeschaft via (externe) promotionele acties.

Copyright ©  Doe het nu zelf  | E: jeroen@johannesv5.sg-host.com